Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) artiklat 12 – 20.

1 Rekisterinpitäjä
Visma Tampuuri Oy
Osoite: Kaakelitehtaankatu 13, 24260 Salo
Puh.: 09-7251 5500
Sähköposti: asiakaspalvelu@tampuuri.fi

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Sami Seppänen
Osoite: Kaakelitehtaankatu 13, 24260 Salo
Puh.: 09-7251 5500
Sähköposti: asiakaspalvelu@tampuuri.fi

3 Rekisterin nimi
Visma Tampuuri Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.

Kyseisten henkilötietojen käsittely on osittain ulkoistettu rekisterinpitäjän käyttämien tietojärjestelmien toimittajille, joiden järjestelmiin ko. tietoja tallennetaan.
Järjestelmät ovat Allteq Solutions Oy, salesforce.com EMEA Limited (Salesforce) ja Microsoft Ireland Operations Limited (Office365) ja Tampuuri.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu rekisteröityjen antamaan suostumukseen.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan lomakkeen kautta rekisteröidyn nimi/ sen asiakasyrityksen nimi, jonka yhteyshenkilönä ko. henkilö on, sekä ko. rekisteröidyn tai asiakasyrityksen yhteyshenkilön sähköposti, ja puhelinnumero sekä mahdollisten yhteydenottojen kautta saatuja asiakkuudenhallintaan liittyviä tapahtumatietoja.

Lisäksi asiakkaille lähetyt tarjoukset sekä asiakkaiden kanssa tehdyt sopimukset liitteineen tallennetaan järjestelmiimme (ja/tai kohdassa 4 tarkoitettujen kolmansien järjestelmiin), ja ko. tallennetut asiakirjat voivat sisältää edellä tarkoitettuja henkilötietoja.

Myös asiakaskommunikointiin liittyvä tieto, esim. sähköpostit säilytetään, koska niitä tarvitaan ko. asiakassuhteen hoitamisessa ja mahdollisen sopimuksen laatimisessa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Tiedot voidaan kerätä verkkosivujen kautta, sähköpostitse, tekstiviestillä tai muuten sähköisesti, kirjallisella lomakkeella tai henkilökohtaisesti.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja verkkolaskuoperaattorille, tilitoimistolle, tilintarkastajalle ja verottajalle sekä muille viranomaisille lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan yhteydessä henkilötietojen käsittelyyn kohdassa 4 mainittujen kolmansien ohjelmistotoimittajien toimesta (salesforce.com EMEA Limited ja Microsoft Ireland Operations Limited.)

8 Tietojen säilytysajat
• Asiakaskohtaisia tietoja säilytetään järjestelmän aktiivitietokannassa niin kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen sitä edellyttää.
• Myyntilaskut säilytetään järjestelmässä 10 vuotta KPL 2:10 §

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään pääosin muutoin kuin manuaalisesti eli rekisterinpitäjän tai kohdassa 4 mainittujen muiden tahojen sähköisissä järjestelmissä.

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että sähköisiin tietojärjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan.

Kuhunkin sähköiseen tietojärjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin ko. järjestelmän (ja rekisterin) käyttäjältä määritellyn käyttäjätunnuksen ja oikean salasanan syöttämistä.

10 Tietojen tarkastus, oikaisu ja poistamisoikeus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklat 15 – 17)
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkäsittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta.

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö yrityksen tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta, rekisterinpitäjän on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

11 Oikeus suostumuksen peruuttamisesta
Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

Suostumuksen peruutusta tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterin yhteyshenkilölle osoitteeseen.

12 Sisältyykö henkilötietojen käsittelyyn automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia?
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko:
• periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset
• kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea

Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

14 Rekisteröidyn valitusoikeus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 77)
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan aika ajoin päivittää lainsäädännön muuttuessa. Tämä rekisteri- ja tietosuojasuojaseloste on päivitetty viimeksi 29.6.2018

%d bloggaajaa tykkää tästä: